Lageraie kahjustab metsa tervist

Laialdased lageraied hävitavad lisaks puudele ka loomade ja lindude kodupaikasid, vähendades elurikkust ning lõhkudes maastiku terviklikkust.

Lageraie rikub inimeste elu

Laialdased lageraied hävitavad inimeste kodumetsi, kus käiakse keha ja vaimu pingeid maandamas. Üha enam kurvastatakse marja- ja seenekohtade kiire kadumise üle, mis paljudele maal elavatele inimestele lausa kriitilise tähtsusega lisateenimisvõimaluse annab. Peale selle on lageraietel mõju ka kinnisvara väärtusele, tuule ja müra intensiivsusele ning kaevuvee kvaliteedile.

Lageraie pärsib loomulikku veeringlust

Puud hoiavad olulist osa veest ning stabiliseerivad veetaset, toimides ka loodusliku filtrina ja aidates kaasa vihma tekkele. Lageraiete järgselt tõuseb põhjavee tase ning ülemistesse kihtidesse jõudes vee kvaliteet kahaneb, ulatuslikud lageraied jõgede kallastel viivad jõetaseme kõikumiseni, nireks kuivamisest üleujutusteni ja soodustades metsalankide soostumist.

Lageraie halvendab looduslikku uuenemist

Metsatraktoritega teostatavatele lageraietele eelneb alusmetsa raie, mis hävitab täiskasvanud puude järelkasvu ning liigilise mitmekesisuse. Alusmetsa aitaks säilitada saemeeste ja kergemate masinatega teostatav püsimetsandus, võsastumist hoiaksid ära oskuslikult planeeritud häilraied.

Lageraie põhjustab süsinikuemissiooni

Lisaks puidust vallanduvale süsinikule – millest suuremat osa ei talletata meil kestvustoodetesse, vaid raiutakse paberipuuna või põletatakse – eraldub ka mullas ning seeneniidistikes talletunud süsinik.

Lageraie takistab kliimamuutustega võitlemist

Mullas ning seeneniidistikes talletunud süsinik moodustab metsasüsinikust olulise osa. Taas süsinikkusiduvaks ökosüsteemiks muutub lageraie järel istutatud mets alles aastakümnete pärast, samas kui kliimamuutuste vastu võitlemisel on olulised just järgnevate aastate jooksul astutud sammud.

Lageraie määrib Eesti mainet

Rahvusvahelisel tasandil esitletakse meie riiki kui looduslähedast ja metsiku loodusega paigakest, aga tegelikkuses haigutavad üha suuremad käärid Eesti kuvandi ning riigi teostatava keskkonnapoliitika vahel. Puutumatute metsadega peibutatud turistid on nördinud, nähes koha peale jõudes lageraieid ja intensiivset metsandust looduskaitsealadel ja rahvusparkides, ning ei pelga seda nördimust ka internetis avalikult väljendada.

Lageraie kuulub ajalukku!